دانلود نمونه سوالات خرداد 97 | سوال جدیدلطفا يک افزونه تاريخ نصب کنيد.

جولای 2018 - صفحه 9 از 30 - دانلود نمونه سوالات | سوال جدید

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شرکت آچار فرانسه خیابان

دانلود نمونه سوالات درس بیوشیمی غشاء ۱۱۱۲۱۴۷ با پاسخنامه تستی و تشریحی

[ad_1]

دانلود نمونه سوالات درس بیوشیمی غشاء  با پاسخنامه رشته بیوشیمی ورودی ۹۵-۹۶ تمامی گرایش ها کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس بیوشیمی غشاء ۱۱۱۲۱۴۷ با پاسخنامه تستی و تشریحی

فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند.

جهت مشاهده سایر دروس رشته بیوشیمی ورودی ۹۵-۹۶ اینجا کلیک کنید

بیوشیمی غشاء ۱۱۱۲۱۴۷ ۹۱-۱
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۳- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۷-۱- با پاسخنامه تستی

 

 

[ad_2]

دانلود نمونه سوالات درس بیوشیمی کربوهیدرات و لیپید ۱۱۱۲۴۱۵ با پاسخنامه تستی و تشریحی

[ad_1]

دانلود نمونه سوالات درس بیوشیمی کربوهیدرات و لیپید با پاسخنامه رشته بیوشیمی ورودی ۹۵-۹۶ تمامی گرایش ها کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس بیوشیمی کربوهیدرات و لیپید ۱۱۱۲۴۱۵ با پاسخنامه تستی و تشریحی

فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند.

جهت مشاهده سایر دروس رشته بیوشیمی ورودی ۹۵-۹۶ اینجا کلیک کنید

بیوشیمی کربوهیدرات و لیپید ۱۱۱۲۴۱۵ ۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۷-۱- با پاسخنامه تستی

 

 

 

[ad_2]

دانلود نمونه سوالات درس بیوفیزیک ۱۱۱۲۰۴۱ با پاسخنامه تستی و تشریحی

[ad_1]

دانلود نمونه سوالات درس بیوفیزیک  با پاسخنامه رشته بیوشیمی ورودی ۹۵-۹۶ تمامی گرایش ها کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس بیوفیزیک ۱۱۱۲۰۴۱ با پاسخنامه تستی و تشریحی

فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند.

جهت مشاهده سایر دروس رشته بیوشیمی ورودی ۹۵-۹۶ اینجا کلیک کنید

بیوفیزیک ۱۱۱۲۰۴۱ ۸۹-۱- با پاسخنامه تستی
۸۹-۲
۹۰-۱- با پاسخنامه تشریحی
۹۰-۲- با پاسخنامه تشریحی
۹۰-۳
۹۱-۱- با پاسخنامه تستی
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۲
۹۲-۳
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۳- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۷-۱- با پاسخنامه تستی

 

 

 

[ad_2]

دانلود نمونه سوالات درس روش های بیوشیمی و بیوفیزیک ۱۱۱۲۱۵۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی

[ad_1]

دانلود نمونه سوالات درس روش های بیوشیمی و بیوفیزیک با پاسخنامه رشته بیوشیمی ورودی ۹۵-۹۶ تمامی گرایش ها کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس روش های بیوشیمی و بیوفیزیک ۱۱۱۲۱۵۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی

فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند.

جهت مشاهده سایر دروس رشته بیوشیمی ورودی ۹۵-۹۶ اینجا کلیک کنید

روش های بیوشیمی و بیوفیزیک ۱۱۱۲۱۵۲ ۹۰-۱
۹۰-۲
۹۴-۲
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۷-۱- با پاسخنامه تستی

 

 

 

[ad_2]

دانلود نمونه سوالات درس بیوشیمی ۱۱۱۲۱۶۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی

[ad_1]

دانلود نمونه سوالات درس بیوشیمی با پاسخنامه رشته بیوشیمی ورودی ۹۵-۹۶ تمامی گرایش ها کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس بیوشیمی ۱۱۱۲۱۶۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی

فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند.

جهت مشاهده سایر دروس رشته بیوشیمی ورودی ۹۵-۹۶ اینجا کلیک کنید

بیوشیمی ۱۱۱۲۱۶۲ ۹۰-۱- با پاسخنامه تشریحی
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۲-۱
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۳
۹۳-۱
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۳- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۳- با پاسخنامه تستی
۹۷-۱- با پاسخنامه تستی

 

 

 

[ad_2]

دانلود نمونه سوالات درس آنزیم شناسی ۱۱۱۲۴۱۳ با پاسخنامه تستی و تشریحی

[ad_1]

دانلود نمونه سوالات درس آنزیم شناسی  با پاسخنامه رشته بیوشیمی ورودی ۹۵-۹۶ تمامی گرایش ها کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس آنزیم شناسی ۱۱۱۲۴۱۳ با پاسخنامه تستی و تشریحی

فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند.

جهت مشاهده سایر دروس رشته بیوشیمی ورودی ۹۵-۹۶ اینجا کلیک کنید

آنزیم شناسی ۱۱۱۲۴۱۳ ۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۷-۱- با پاسخنامه تستی

 

 

 

[ad_2]

دانلود نمونه سوالات رشته بیوشیمی ورودی ۹۵-۹۶ کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

[ad_1]

دانلود نمونه سوالات رشته بیوشیمی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور همراه با پاسخنامه تستی و تشریحی

کلیه فایلها به صورت دفترچه سوال و با فرمت PDF می باشند.

نام درس کد درس نیمسال
آنزیم شناسی ۱۱۱۲۴۱۳ ۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۷-۱- با پاسخنامه تستی
بیوشیمی ۱۱۱۲۱۶۲ ۹۰-۱- با پاسخنامه تشریحی
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۲-۱
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۳
۹۳-۱
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۳- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۳- با پاسخنامه تستی
۹۷-۱- با پاسخنامه تستی
بیوشیمی غشاء ۱۱۱۲۱۴۷ ۹۱-۱
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۳- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۷-۱- با پاسخنامه تستی
بیوشیمی کربوهیدرات و لیپید ۱۱۱۲۴۱۵ ۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۷-۱- با پاسخنامه تستی
بیوفیزیک ۱۱۱۲۰۴۱ ۸۹-۱- با پاسخنامه تستی
۸۹-۲
۹۰-۱- با پاسخنامه تشریحی
۹۰-۲- با پاسخنامه تشریحی
۹۰-۳
۹۱-۱- با پاسخنامه تستی
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۲
۹۲-۳
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۳- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۷-۱- با پاسخنامه تستی
روش های بیوشیمی و بیوفیزیک ۱۱۱۲۱۵۲ ۹۰-۱
۹۰-۲
۹۴-۲
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۷-۱- با پاسخنامه تستی

 

[ad_2]

زمان، نحوه و شرایط ثبت نام بدون کنکور پیام نور پذیرش مهرماه ۹۷

[ad_1]

دانشگاه پیام نور در دو نیمسال اول و دوم برای ورودی مهر و بهمن ماه پذیرش دانشجو دارد .

زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور ۹۷ برای متقاضیانی که می خواهند ورودی مهر ماه ۹۷ باشند در مرداد ماه و همزمان با انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۷ صورت می گیرد.

مهلت ثبت نام: ثبت نام از روز یکشنبه ۱۴ مردادماه آغاز می شود و جمعه ۱۹ مردادماه پایان می پذیرد.


متقاضیان می بایست به سایت سنجش مراجعه کرده و پس از انتخاب حداکثر ۱۵۰ کدرشته محل از میان لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور ۹۷ ارائه شده در دفترچه ، منتظر بررسی سوابق تحصیلیشان توسط سازمان سنجش و اعلام نتایج بدون آزمون پیام نور ۹۷ باشند .
متقاضیان ورودی بهمن ماه که شرایط ثبت نام بدون کنکور پیام نور ۹۷ را دارند نیز می توانند از طریق ثبت نام تکمیل ظرفیت پیام نور که معمولا در آبان ماه برگزار می شود اقدام نمایند . در این مرحله متقاضیان می توانند تنها با انتخاب یک کدرشته شانس قبولی خود را برای ورود به دانشگاه پیام نور امتحان کنند . ثبت نام تکمیل ظرفیت پیام نور ۹۷ بصورت حضوری بوده و متقاضیان می توانند پس از انتخاب کدرشته مورد نظر خود از لیست رشته های بدون کنکور پیام نور از طریق سایت این دانشگاه به صورت حضوری به مرکز آموزشی انتخابی خود مراجعه نموده و ثبت نام نمایند .
توجه: ورودی مهر یا بهمن بودن متقاضیان قبول شده در تکمیل ظرفیت دانشگاه پیام نور با توجه به نظر مرکز آموزشی پذیرفته شده در آن صورت می گیرد .

شرایط ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور ۹۷

علاقه مندان به حضور در دانشگاه پیام نور می بایست حداکثر تا ۳۱ شهریو ۹۷ دارای یکی از مدارک زیر باشند.

۱ – دیپلم یکی از شاخه های نظری ( ریاضی ، تجربی ، انسانی ) + مدرک پیش دانشگاهی
۲ – دیپلم ۴ ساله نظام قدیم
۳ – مدرک کاردانی ( فوق دیپلم )

توجه: آن دسته از داوطلبانی که دارای مدرک دیپلم فنی حرفه ای و یا کاردانش هستند تنها در صورتی می توانند متقاضی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور باشند که مدرک کاردانی ( فوق دیپلم ) داشته باشند .

 

[ad_2]

دانلود خلاصه کتاب حسابرسی ۲ پرویز گلستانی

[ad_1]

دانلود خلاصه حسابرسی ۲ پیام نور

دانلود خلاصه کتاب حسابرسی ۲ پرویز گلستانی در قالب pdf با کیفیت بسیار عالی به قیمت ۴۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دانلود کتاب حسابرسی 2 پرویز گلستانی

قسمتی از خلاصه کتاب حسابرسی ۲

نکات کلیدی فصل اول
به چهار عامل عمومی صاحبان سهام، هیئت مدیره، حسابرس مستقل (یا بازرس) و مدیر عامل ارکان اصلی هر شرکت سهامی اطلاق می گردد.

ویژگی های عصر حاضر :

۱- تنوع و گستردگی فعالیت های مختلف

۲- پیچیدگی فعالیت های مختلف که اجرای آنها نیاز به تخصص های خاص دارد .

۳- جدایی مالکیت از مدیریت اهداف حسابرسی داخلی :

۱- اطمینان از اینکه در تدوین نظام های مالی و اجرایی کنترل های مناسب و مورد نیاز در نظر گرفته شده است .

۲- حصول اطمینان از اجرای مناسب کنترل های در نظر گرفته شده

۳- اطمینان از اینکه عملیات شرکت در اسرع وقت به صورت صحیح در دفاتر ثبت می شود و اصولا مدارک مالی قابلیت آشکار برای تهیه گزارشات مالی را دارا می باشد .

هدف اصلی حسابرسی مستقل اظهارنظر درباره ی صورتهای مالی می باشد.
اصول بنیادی حاکم بر مسئولیت های حرفه ای حسابرس :

۱- صداقت بی طرفی و استقلال

۲- رازداری

۳- مهارت و صلاحیت

۴- کار انجام شده توسط دیگران

۵- مستند سازی

۶- برنامه ریزی

۷- شواهد حسابرسی

آزمون رعایت: آزمون هایی است که برای حصول اطمینان معقول از رعایت آن دسته از کنترل های داخلی که حسابرسی با اتکا بر آنها انجام می گیرد، طراحی می شود.

آزمون محتوا: آزمون هایی است که به منظور کسب شواهد حاکی از کامل، صحیح و معتبر بودن ارقام و اطلاعات تهیه شده توسط سیستم حسابداری، طراحی می شود.

مطالب مرتبط : دانلود نمونه سوالات حسابرسی ۲

انواع آزمون های محتوا:
الف) آزمون جزئیات فعالیتهای مالی و مانده حسابها
ب) تجزیه و تحلیل نسبتها و روندهای عمده حسابداری شامل پی جویی اقلام و نوسانات غیرعادی.

روش های حسابداری: به عملیاتی اطلاق می شود که به منظور اجرای مراحل حسابرسی باید انجام گیرند.

استانداردهای حسابرسی:

۱- استانداردهای عمومی

۲- استانداردهای اجرای عملیات

۳- استاندارد گزارشگری

استانداردهای اجرای عملیات نحوه کلی حسابرسی را مشخص می کند همچنین بر کفایت رسیدگی و برنامه ریزی تکیه دارد .

یادداشت های همراه صورتهای مالی شامل موارد زیر است:

الف) تاریخچه فعالیت شرکت
ب) خلاصه اهم رویه های حسابداری

ج) تشریح ارقام مندرج در ترازنامه و صورت عملکرد و سود و زیان

د) بدهی های احتمالی و تعهدات

ه) رویدادهای مالی بعد از تاریخ ترازنامه .

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه، رویدادهای مطلوب و نامطلوبی است که بین تاریخ ترازنامه و تاریخ تأیید صورتهای مالی رخ می دهد.
تغییر در نرخ مالیات از جمله وقایع تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه می باشد .
تغییر در نرخ تسعیر ارز جزء وقایع غیر تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه می باشد .
دوره مالی دو جنبه دارد: جنبه درآمد که معادل مبلغ فروش است و جنبه هزینه که معادل بهای تمام شده کالای فروش رفته است.

مجموعه روشها و تدابیری که برای اداره امور و هدایت عملیات یک موسسه جهت افزایش کارایی عملیات و ارزیابی عملکرد کلیه قسمت های آن موسسه اجرا می شود کنترل داخلی استانداردهای عمومی حسابرسی به مراقبت تخصصی و حرفه ای حسابرس تاکید می کند .
بررسی نتایج عملکرد به مفهوم اثبات حساب های موقت می باشد .
فرض بقای یک موسسه و استمرار فعالیت های آن در آینده قابل پیش بینی >>> فرض تداوم فعالیت

توضیحات کامل خلاصه کتاب حسابرسی ۲ پرویز گلستانی :

خلاصه درس حسابرسی ۲ در قالب فایل pdf و در حجم ۱۶ صفحه به همراه تست های تالیفی و نمونه سوالات امتحانی ادوار گذشته دانشگاه پیام نور با پاسخ نامه کلیدی ، مناسب برای دانشجویان رشته حسابداری پیام نور ( ۱۲۱۴۰۳۳ )

محتویات محصول :

نکات مهم و کلیدی فصول مختلف کتاب در قالب فایل pdf و در حجم ۱۶ صفحه

تست های تالیفی فصول مختلف کتاب در قالب فایل pdf و در حجم ۲۰ صفحه با پاسخ نامه کلیدی

جهت دانلود خلاصه کتاب حسابرسی ۲ پرویز گلستانی از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایل قیمت
pdf 4,900 تومان

دانلود خلاصه کتاب حسابرسی ۲ پرویز گلستانی

[ad_2]

دانلود جزوه خلاصه کتاب حقوق هوایی

[ad_1]

دانلود جزوه حقوق هوایی

دانلود جزوه خلاصه کتاب حقوق هوایی با کیفیت بسیار عالی به قیمت ۳۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دانلود جزوه حقوق هوایی

فصل اول تاریخچه
کنوانسیون پاریس
اولین سند حقوقی که در حقوق بین الملل هوا لازم الاجرا شد کنوانسیون پاریس است و سی دو کشور آن را تصویب نمودند و در آن حاکمیت تام و مطلق بر عرصه هوایی بالای سر زمین بود.

حاکمیت مطلقه هوایی شامل سرزمین و دریای سرزمینی میشود و از و از نظر علمی تا بی نهایت و از نظر عملی تا جایی که با پیما پرواز میکند را شامل می شود.
حقوق کنوانسیون پاریس به دو بخش تقسیم می شود یک حاکمیت دو حق پرواز
حق پرواز : هر کشوری می تواند پرواز هواپیماها را تحت ضابطه درآورد و از پرواز هرگونه هواپیما جلوگیری کند یا آنها را محدود کند که برای جلوگیری از هرگونه زیاده روی سه قانون تصویب شده است.

الف حق عبور آزاد بی ضرر در زمان صلح

ب) رفتار یکسان نسبت به کلیه هواپیماهای کشور عضو

ج) من اعطای هرگونه امتیاز به هواپیماهای کشورهایی که عضو کنوانسیون نباشد.

کنوانسیون پاریس شامل هواپیماهای دولتی مانند پست گمرکی و پلیس نمی باشد

اصول منشور آتلانتیک:
۱-آزادی های چهارگانه: آزادی از ترس نیازمندی آزادی بیان و دین
۲-به کار بستن اصل حق تعیین سرنوشت در کلیه تغییرات سرزمینی
۳-هک کلیه مردم در انتخاب شکل حکومت
۴-صلح همراه با امنیت برای تمام کشورها
۵-آزادی در یاهاو…
۶-خودداری از کاربرد زور
۷-دسترسی برابر به تجارت و مواد خام ضروری

فصل دوم کنوانسیون شیکاگو
بعد از جنگ جهانی دوم که با پیشرفت صنعت هوایی کشورها به فکر ایجاد یک سند بین المللی در این زمینه شدند تا از هواپیما در فعالیتهای اقتصادی استفاده کنند در این میان آمریکا و بریتانیا به این عمل توجه زیادی کردند.

آمریکا با دعوت از دولت های متفق و بیطرف در شهر شیکاگو به فکر ایجاد کنوانسیون بود موقعیت سیاسی آمریکا موفقیت برتری بود زیرا از نظر اقتصادی پیشرفت کرده بود و سرنوشت هوایی بازرگانی را در دست داشت زیرا ناوگان هوایی اروپا بر اثر حمله آلمان ضعیف شده بود و کشورهای ضعیف برای به دست آوردن هواپیما مجبور به همکاری با آمریکا بودند.

۵۲ کشور در این کنوانسیون شرکت کردند که شوروی از شرکت در کنوانسیون خود داری کرد طرح آمریکا : آمریکا از آزادی رقابت در حمل و نقل هوایی حمایت می کرد به معنای اینکه خواستار حق پرواز و فرود داخل سرزمین برای مسائل فنی بود اما برای پرواز های بازرگانی نیاز به کسب اجازه بود.
هلند و کشورهای اسکاندیناوی از این طرح حمایت کردند.

طرح انگلیس: طرح انگلیس در کتاب سافید منتشر شد انگلیس برای هواپیماهای بازرگانی ایجاد یک نظام حقوقی سیاسی و اقتصادی منسجم با همکاری بین المللی را میطلبید و میگفت باید سازمان مرکزی با وظایف سازماندهی و بازرسی ضروری به وجود بیاید.

از ویژگی های طرح انگلیس ایجاد سرویس های هوایی متساوی مفید و ارزان حفظ توازن میان ظرفیت جهانی حمل و نقل هوایی و ضرورت ترافیک هوایی یکنواخت نمودن قواعد فنی به منظور تامین امنیت میباشد.

ادامه دارد.

جهت دانلود جزوه خلاصه کتاب حقوق هوایی از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایل قیمت
pdf 3,900 تومان

دانلود جزوه خلاصه کتاب حقوق هوایی

[ad_2]

صفحه 9 از 30»... قبلی 567891011121314 بعدی 2030...«

دانلود آهنگ جدید